JaBack 8.25

JaBack 8.25

Hitek Software LLC – 22,7MB – Freeware –
5 Stars User Rating
JaBack is a software that can help you execute tasks. Backup software with advanced automation features. The backup file is in standard zip format which allows you to restore data using any zip utility. After backup, You can ftp or email the backup file.
JaBack also includes synchronize, copy, and zip tasks to satisfy all your backup and archiving needs. Schedule tasks by the second or minute, or on a hourly, daily, weekly, or monthly basis.

Tổng quan

JaBack là một Freeware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi Hitek Software LLC.

Phiên bản mới nhất của JaBack là 11.00, phát hành vào ngày 10/04/2015. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007.

JaBack đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 22,7MB.

Người sử dụng của JaBack đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho JaBack!

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại